Een gezonde mind = een sterk lichaam.

Tarieven

Praktijk 1991 heeft met de volgende zorgverzekeringen een overeenkomst:

 • ACHMEA
 • VGZ
 • MENZIS
 • DSW
 • ZORG EN ZEKERHEID
 • ONVZ
 • ENO
 • EUCARE

 

Als u verzekerd bent bij een zorgverzekeraar waarmee wij een overeenkomst hebben dan
brengen wij het tarief dat met uw verzekeraar is overeengekomen in rekening.

Vanaf 1 januari 2020 kunnen wij bij zorgverzekeraars waar we een overeenkomst mee hebben de kosten van uw behandeling rechtstreeks declareren. Dit houdt in dat u geen nota van ons ontvangt.

Slechts wanneer u verzekerd bent bij een zorgverzekering waar wij geen
overeenkomst mee hebben moet u de behandeling zelf betalen, dan ontvangt u een nota van ons die u zelf kunt indienen bij u zorgverzekering. In dat geval hanteren wij de onderstaande prijzen:

PRIJSLIJST PER 1 JANUARI 2020 ​
Fysiotherapie (fysiotherapeutische en oefentherapeutische zorg is vrijgesteld van BTW)

 • Intake en onderzoek na screening (DTF) – € 38,00
 • Intake en onderzoek na verwijzing – € 38,00
 • Eenmalig consult – € 50,50
 • Zitting Fysiotherapie – € 30,50
 • Zitting Oefentherapie – € 30,50
 • Toeslag voor aan huis behandeling per zitting – € 12,50
 • Fysiotherapeutisch rapport (eenvoudig) – € 31,00
 • Fysiotherapeutisch rapport (gecompliceerd) – € 55,00

1. De declaraties van al uw behandelingen dienen binnen 30 dagen na factuurdatum te
worden voldaan. Blijft de betaling binnen de genoemde termijn uit, dan verkeert de cliënt in verzuim met ingang van de 31ste dag na factuurdatum.
2. Zodra de cliënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd over de
verschuldigde hoofdsom of restant daarvan de wettelijke rente in rekening te brengen. Telkens wordt na afloop van een jaar het bedrag waarover deze rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.
3. Indien de cliënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd incasso-maatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso gemoeide kosten (met inbegrip van de buitenrechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de cliënt.